Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

Nadawca i odbiorca przesyłki

Przetwarzanie danych nadawców i odbiorców przesyłek

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwanym RODO - za chwile dowiesz się jak DHL Express przetwarza Twoje dane osobowe.

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest DHL Express (Poland) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wirażowej 37, w Warszawie.

Dodatkowe informacje dla adresata przesyłki:
Dane zawarte na liście przewozowym (kategoria danych) zostały przekazane przez nadawcę.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych - Kazimierz Stefański, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: pl.dhlexp.iod@dhl.com, lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej http://www.dhl.com.pl,

Czas przechowywania

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia dla Ciebie usługi przez Administratora, jak również przez okres rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania, dokumentów przewozowych, dokumentów księgowych.

Podanie przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu:
 • zawarcia i wykonania umowy dostawy przesyłek oraz obsługi usług dodatkowych zgodnie z dyspozycją nadawcy bądź odbiorcy - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia wykonywania umowy zawarta w art. 6 ust. 1 lit b) RODO
   
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w transporcie lotniczym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. Ust. 1 lit c) RODO - skonkretyzowane w: 
  • dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych (ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z 19 sierpnia 2011) . Dz.U. z 2011 poz. 1367
  • dla transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych (obwieszczenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 5 czerwca 2015). Dz.U. z 2015 poz. 30
   
 • sprawowania kontroli nad eksportem i importem towarów strategicznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. ust. 1 lit c) RODO - skonkretyzowane w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu o strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
   
 • wykonywania zgłoszeń celnych zgodnie z przeznaczeniem towaru - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO lub w art. 9 ust. 1 lit. c) skonkretyzowane w: 1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny; 2) Rozporządzeniu Delegowanym (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego; 3) Rozporządzeniu RADY (WE) NR 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych; 4) Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych opracowanej na podstawie wyżej wymienionych przepisów publikowanej przez Krajową Administrację Skarbową na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-celne/instrukcje; 5) Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych; 6) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa; 7) ustawie z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług.
   
 • przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO skonkretyzowane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi
   
 • wypełniania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa - skonkretyzowana w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zawarta w art. 6 ust. 1 lit c) RODO
   
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze cywilnej i przed sądami polubownymi zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO
   
 • analitycznym oraz statystycznym - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań zawarta w art. 6 ust. 1 lit f) RODO

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy pomiędzy tobą a DHL Express na dostawę przesyłek oraz usług i produktów dodatkowych.

W przypadku profilowania dane będą przez nas wykorzystywane w tym celu do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu.

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione:
 • partnerom współpracującym z DHL Express w celu dostarczenia przesyłek, w tym kurierom i innym przewoźnikom; a także partnerskim punktom obsługi klienta oraz podmiotom obsługującym automaty do nadania/odbioru paczek.
   
 • podmiotom z grupy DHL, które świadczą na rzecz DHL Express różnorodne usługi księgowe, windykacyjne, usługi IT oraz wspierają proces dostarczania przesyłek, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
   
 • w przypadku wykupienia opcji ubezpieczenia przesyłek, Twoje dane zostaną przekazane do zakładu ubezpieczeń współpracującego z DHL.
   
 • poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia standardowych klauzul umownych może być uzyskana od Administratora.

Podane przez Ciebie dane osobowe zostaną udostępnione podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zostały uznane przez Komisje Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom odbywa się na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, przez co podlegają odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, których dotyczą. Kopia wiążących reguł korporacyjnych może być uzyskana od Administratora.


Przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.
   
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w DHL Express, do których dane kontaktowe wskazane zostały wcześniej.